Ochrana osobních údajů

Vyplněním objednávky, registrací nebo prohlížením našich webových stránek umožňujete Teichamnn s.r.o., podnikající na základě živnostenského oprávnění, IČO: 05147611, s místem podnikání Ječná 518/32, Praha Nové Město, 120 00, (dále jen “Provozovatel” nebo “Teichamnn s.r.o.”) přicházet do styku a využívat Vaše osobní údaje. Tato stránka má za úkol Vás podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů (GDPR) jakož i v souladu se zákonem č. zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů informovat o tom, jaké informace o Vás shromažďujeme, z jakého důvodu a jakým způsobem Vaše informace využíváme, jaké jsou Vaše práva ohledně námi využívaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás můžete uplatnit v souladu s GDPR nařízením.

Informace o webové stránce

Tato pravidla zpracování osobních údajů upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webové stránky www.byapolena.com a zákazníky, kteří udělají prostřednictvím této webové stránky objednávku (dále jen “zákazník”).

Apolena Stellarová působí při zpracování osobních údajů jako Provozovatel (tak jako je tento pojem definován v GDPR) a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování Vašich osobních údajů.

Apolena Stellarová navrhuje módní doplňky a oděvy, které také pod svou obchodní značkou vyrábí. Tyto módní doplňky a oděvy nabízí k prodeji prostřednictvím jejího obchodu na internetovém sídle www.byapolena.com.

S Vašimi osobními údaji přicházíme do styku zpravidla tak, že nám tyto poskytujete, ať už v souvislosti s objednáním si módního doplňku nebo objednáním si jiného zboží z internetového obchodu. Údaje máme k dispozici i na základě jiné objednávky než objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu, například formou emailové nebo telefonické komunikace.

Důvodem a cílem zpracování Vašich údajů je snaha poskytovat Vám kvalitní služby a zboží. Abychom Vám tyto mohli poskytovat Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, v jakém je to nezbytné, abychom Vám mohli dodat kvalitní zboží nebo službu, nebo abychom mohli splnit svou smluvní povinnost vůči Vám.

V případě jakýchkoliv otázek souvisejících s procesem zpracování Vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím emailové adresy shop@byapolena.com nebo prostřednictvím poštovního styku na adrese Korunní 810/104, Praha, 101 00.

Jaké údaje zpracováváme – specifikace zpracovaných údajů

Osobní údaje poskytnuté zákazníky, které zákazníci sami zadávají při objednávce produktu, tedy jen údaje zpracovávané v nezbytném rozsahu pro daný účel zpracování.

Jde tedy o běžné údaje, které zahrnují zejména jméno a příjmení, adresu resp. místo podnikání, identifikační číslo (IČO), e-mailovou adresu, telefonní číslo, případně daňové identifikační číslo, identifikační číslo pro daň a platební údaje.

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smluvních podmínek (výkonu práv a plnění povinností) stávajících během trvání našeho smluvního vztahu a následně po skončení smlouvy je v nezbytném rozsahu archivujeme pro účely splnění našich zákonných povinností vyplývajících nám zejména z daňových a účetních předpisů, za účelem prokázání souladu plnění našich povinností vůči Úřadu na ochranu osobních údajů, jakož i pro účely ochrany práv a uplatňování případných nároků souvisejících se ukončenými smluvními vztahy, a to po nezbytnou dobu. Provozovatel zpracovává i osobní údaje, které nejsou bezprostředně nutné na samotné plnění smluvních povinností, ale Provozovatel má oprávněný zájem tyto osobní údaje zpracovávat z důvodu a za účelem řádného výkonu jeho podnikatelské aktivity i za účelem marketingové propagace svých výrobků. Okruhy osobních údajů a důvody zpracovávání jsou uvedeny níže:

Kategorie osobních údajůOprávněný zájem
Zabezpečení vymáhání nárokůPo splnění smluvního závazku Provozovatel bude nadále zpracovávat osobní údaje za účelem zajištění vymáhání případných nároků jak ze strany samotného Provozovatele tak i jeho obchodních partnerů (např. Případná náhrada škody, zpochybnění vadného plnění, uplatnění práva na odstoupení od smlouvy apod.).
Marketing za účelem propagace dalších produktůPro nabídku dalších produktů formou obchodních sdělení může prodejce využívat především emailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo pro zasílání SMS. Zpracování prodejce provádí z důvodu realizace oprávněných zájmů v podobě omezeného přímého marketingu. Prodejce tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje zákazníkovi kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování.

Právo namítat

Pokud se zpracovávají osobní údaje na základě oprávněného zájmu, dotyčná osoba má právo kdykoliv takové zpracovávání osobních údajů namítat. Toto právo může uplatnit u Provozovatele.

Právní základ zpracování osobních údajů

Plnění smlouvy

Prodej výrobků představuje smluvní vztah mezi vámi a Apolenou Stellarovou, na základě kterého máte možnost na koupi a využívání výrobků. Zpracováváme Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění našeho závazku vyplývajícího z tohoto smluvního vztahu.

Plnění zákonných povinností

Vaše osobní údaje budeme po skončení našeho smluvního vztahu archivovat v nezbytném rozsahu pro účely splnění našich zákonných povinností vyplývajících nám z daňových a účetních předpisů a pro účely prokázání shody plnění našich povinností vůči Úřadu na ochranu osobních údajů.

Oprávněný zájem

Vaše osobní údaje budeme po skončení našeho smluvního vztahu archivovat na dobu níže uvedenou na základě oprávněného zájmu pro účely ochrany práv a uplatňování případných nároků vyplývajících z poskytování služby.

Na základě stejného právního základu zpracováváme Vaše osobní údaje nezbytné pro marketing dalších produktů.

Osoby zpracovávající osobní údaje

V první řadě jsou osobní údaje zpracovávány pracovníky internetové stránky www.byapolena.com. Všechny osoby, které mají přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s touto internetovou platformou.Některé situace vyžadují, aby Vaše osobní údaje byly poskytnuty i jiným subjektům. Zpravidla jde o státní orgány a instituce, ale může jít také o naše obchodních partnery (např. Při organizaci spotřebitelských soutěží) nebo subdodavatelé, kteří Vaše osobní údaje zpracovávají naším jménem a dodržují veškerá nezbytná opatření pro bezpečné zpracování Vašich údajů (zejména při zabezpečení platebních operací a při doručování objednaného zboží).

Doba zpracování osobních údajů

Údaje získané prostřednictvím internetové stránky www.byapolena.com se zpracovávají pro účely plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Po skončení smluvního vztahu je budeme archivovat pro účely splnění našich povinností vyplývajících z daňových a účetních předpisů po dobu stanovenou jednotlivými právními předpisy, a za účelem prokázání plnění našich povinností vůči Úřadu na ochranu osobních údajů v nezbytném rozsahu.

Pro účely uplatnění případných nároků nebo hájení práv vyplývajících z ukončeného smluvního vztahu budeme Vaše osobní údaje archivovat na dobu 4 let od skončení smluvního vztahu (tj. po promlčecí dobu určenou v souladu s obchodním zákoníkem), resp. po dobu 3 let (tj. po promlčecí dobu určenou v souladu s Občanským zákoníkem, pokud se smluvní vztahu mezi naší společností a zákazníkem – fyzickou osobou, spravuje občanským zákoníkem) .Údaje potřebné pro přímý marketing budeme zpracovávat na dobu nezbytnou pro reklamu nových produktů.

Zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu máte právo kdykoliv namítat.

Práva zákazníka / kupujícího

Jako uživatel služeb a zákazník (tj. osoba, jejíž osobní údaje jako provozovatel zpracováváme) máte podle kapitoly III GDPR právo zejména:

 1. na informace a oznámení, které se týkají zpracovávání, a to v stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, formulované jasně a jednoduše a poskytnuté písemně nebo jinými prostředky a případně elektronickými prostředky,
 2. na přístup k osobním údajům,
 3. na opravu Vašich osobních údajů,
 4. na výmaz Vašich osobních údajů,
 5. na omezení zpracování Vašich osobních údajů,
 6. právo na oznámení, že Vaše osobní údaje byly opraveny, vymazány nebo jejich zpracování bylo omezeno,
 7. na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému provozovateli, pokud se jejich zpracovávání provádí na základě souhlasu nebo smlouvy a provádí se automatizovanými prostředky,
 8. právo namítat proti zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud je zpracování realizováno na základě oprávněného zájmu,
 9. kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a
 10. právo podat stížnost orgánu dozoru, tj Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk Sochora 27, 170 00 Praha, webové sídlo:  https://www.uoou.cz nebo úřadu na ochranu osobních údajů v členském státě Vašeho obvyklého bydliště nebo místě výkonu Vaší práce.
 11. Apolena Stellarová má právo v případě uplatnění práva na zpochybnění zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu zvážit opodstatněnost Vašeho nároku a to především s ohledem na případnou existenci a přetrvávání právního základu zpracování osobních údajů. Pokud však subjekt údajů odmítá zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje se už na takové účely nesmí zpracovávat.

Kde můžete uplatnit výše uvedená práva?

Výše uvedená práva si můžete uplatnit u Apoleny Stellarové, a to odesláním e-mailu na adresu info@byapolena.com nebo písemnou žádostí zaslanou na korespondenční adresu Korunní 810/104, Praha, 101 00, blok G. Vaše žádosti budou vyřizovány Apolenou Stellarovou bez zbytečného odkladu v co nejkratší možné době.

Bezpečnost

Provozovatel dbá na bezpečnost Vašich dat. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Při zpracování osobních údajů se klade velký důraz na moderní technické i organizační zabezpečení zpracovávaných dat. Provozovatel podnikl všechny možné, tj. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečila před neoprávněnými zásahy třetích osob.

Všechny osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, ke kterým mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to jen v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany www.byapolena.com pravidelně testovány a ochranu průběžně vylepšujeme.

Účinnost

Tato pravidla jsou účinná od 1.5.2020.